Projecte educatiu


La nostra escola es troba situada al terme municipal de Moià. Els usuaris del centre són bàsicament del poble, tot i que també hi ha alumnes residents a Collsuspina, poble veí  que no disposa d’escola bressol. És  una escola de doble línia, amb una capacitat total de 83 alumnes.

Des de l’escola es pretén oferir la possibilitat que l’ infant de 0-3 anys desenvolupi la capacitat de descobrir i aprendre d’una manera directa el seu entorn més proper.

El català és la llengua vehicular i d’aprenentatge de l’escola. Utilitzem el català com a primera llengua de comunicació i expressió en tots els aspectes educatius que treballem. També emprem el català a l’hora de redactar comunicats, informes, entrevistes i reunions.   Vetllem perquè en la incorporació al centre d’un infant amb  llengua familiar diferent de la catalana, aquest s’hi senti acollit. En aquest sentit, s’establiran estratègies que li facilitin la comunicació.

La nostra escola és respectuosa amb tots els trets diferencials de les famílies, sempre, però, dins els valors democràtics (diferències culturals, ètniques, religioses, etc.)

Des de l’escola acollim la diversitat, promovem la no discriminació i valorem la riquesa que aporta la pluralitat. Dels valors democràtics prioritzem per sobre de tot el respecte, la solidaritat, la cooperació, l’acceptació personal i la creativitat. Aquest compromís amb els valors democràtics s’emmarca amb el respecte als Drets humans i als Drets dels Infants.

Ens definim com a escola aconfessional, per respondre als principis de respecte i de pluralisme religiós de la societat que ens envolta. Per això, el personal educatiu evitarà qualsevol tipus de propaganda religiosa dins del marc escolar. Cal dir, però, que tenint en compte les festes populars i tradicionals de la  cultura que regeix la vida quotidians de la nostra societat, aquestes es celebraran sense excloure’n cap contingut fonamental.

 La nostra escola es defineix com a centre d’inclusió educativa per tal de que els infants amb necessitats educatives específiques gaudeixin de l’atenció adequada, adoptant les mesures oportunes per tal de potenciar la qualitat de l’atenció precoç i la coordinació estreta entre els serveis i professionals de diferents àmbits d’atenció primerenca.

Entenem la coeducació com a principi bàsic de l’ensenyament i el concretem en intervencions educatives i relacionals dirigides a promoure la igualtat sense cap mena de discriminació per raó de sexe. Treballem, també, per l’eliminació de les discriminacions sexistes i la superació de mites, tabús i diferenciació de rols entre l’home i la dona.

Què fem?


La nostra escola bressol ofereix un servei adreçat a infants de 0 a 3 anys i a les seves famílies. És un escola activa, en el sentit de que ens comprometem a fomentar en l’alumne una actitud curiosa, crítica i investigadora que, mitjançant la comunicació i el treball, esdevindrà la base de la seva formació i de l’adquisició dels aprenentatges.

Tenim una visió constructivista on l’ infant és el subjecte  del seu aprenentatge. Aquest és un procés actiu de construcció, investigació, manipulació, exploració, en el que haurem de propiciar la curiositat, la investigació, la iniciativa i la reflexió. Per això, les educadores facilitem i proposem totes aquelles situacions que fan possible que els infants coneguin els objectes, les persones i el seu entorn, tant natural com social, mitjançant la manipulació, la descoberta, les preguntes, etc.

Per aquesta raó els diferents espais de la nostra escola s’estructuren de manera que el nen/a trobi diferents àmbits d’interacció. Organitzar l’aula a partir dels racons de joc és el recurs que normalment utilitzem per aconseguir l’ interacció abans esmentada.

Atendre les necessitats bàsiques de l’ infant com ara  l’alimentació, la higiene, l’afecte i  el descans,  és la nostra prioritat, per això les rutines quotidianes i l’adquisició d’hàbits són l’eix vertebrador de moltes de les activitats que realitzem al llarg del dia.

Considerem la relació de l’escola amb la família molt important. Pensem que l’escola i la família han de cooperar, intercanviar incidències relatives a l’ infant. Per aquesta raó, la nostra escola ofereix diferents canals: entrevistes, reunions, xerrades, comunicació directa a les entrades i sortides, l’agenda diària. Aquesta metodologia de treball facilita un bon clima que afavoreix, en primer lloc l’ infant i, conseqüentment, les famílies i les educadores.

A través d’activitats prèviament programades, tenim l’objectiu d’aproximar a l’ infant al seu entorn social i natural, mitjançant petites sortides, excursions, visites, passejades i participació en activitats culturals.

L’equip educatiu pensem que per a desenvolupar la nostra tasca és fonamental la formació permanent mitjançant la participació en cursos, seminaris, jornades educatives, intercanviant experiències, analitzant bibliografies especialitzades i portant a terme processos d’innovació permanent al propi centre.

Quan un infant entra per primer cop a la nostra escola s'obre un primer arxiu personal, la matrícula, on hi consta informació bàsicament de caire burocràtic. L'entrevista individual és el document on hi ha els aspectes més rellevants de l'infant per a les famílies i per el coneixement de les educadores, aquest és un document útil per a l'avaluació inicial. Al finalitzar el primer trimestre, es convoquen les entrevistes individuals amb les famílies, amb l'objectiu de valorar com ha esta l'adaptació de l'infant i el progrés d'aquest en les diferents àrees. Al final de cada curs hi ha l'Informe on s'hi especifica el procés evolutiu de cada infant.

Al final del cicle 0-3 l'escola Bressol elabora un informe individual per a cada infant i un informe del grup destinats al centre on habitualment segueixen l'escolarització els infants de l'escola Bressol. En els casos de canvi de centre es dóna a la família l'informe  individual i és aquesta qui la facilitarà al centre. Ambdós documents s'ajusten en el seu contingut als models que estableix la normativa vigent per al segon cicle de l'educació infantil.